Säännöt

Voimassaolevat säännöt: 15.02.2022 10:18:09

1.  Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Suomen Englanninbulldoggiyhdistys SEBY ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Etelä-Suomen läänissä.

Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistys on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n alainen rotujärjestö. Yhdistyksen toiminta- alueena on koko maa.

Yhdistyskokouksen päätöksellä yhdistys voi liittyä toisiin, tarkoitusperiltään samantyyppisiin, rekisteröityihin yhdistyksiin. 

2.  Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on Suomen Kennelliiton hyväksymänä rotujärjestönä edistää puhdasrotuisten ja terveiden englanninbulldoggien kasvatusta, jalostusta sekä harrastustoimintaa silmällä pitäen rodun rodunomaisia käyttö- ja ulkomuoto- ominaisuuksia sekä rodun tunnetuksi tekemistä. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on vaalia rotumääritelmän mukaista rodunmukaista englanninbulldoggia.

3.  Tarkoituksen toteuttaminen 

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

 1. tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, harjoittamalla julkaisutoimintaa ja järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia 
 2. harjoittamalla jalostusneuvontaa
 3. huolehtii osaltaan harrastustoiminnasta järjestämällä näyttelyitä
 4. osallistumalla ulkomuototuomareiden koulutukseen yhteistyössä Suomen Kennelliitto ry:n kanssa muun muassa järjestämällä tuomareiden neuvottelu- ja koulutuspäiviä ja muuta koulutusta
 5. julkaisee omaa rotulehteä 
 6. levittämällä tietoa kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajien että yleisön keskuudessa 
 7. seuraamalla kenneltoimintaa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita 
 8. harjoittamalla yhteistoimintaa sekä kotimaassa että ulkomailla olevien koirajärjestöjen ja kennelyhdistysten kanssa

 Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 •  kerätä jäsenmaksuja
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta 
 • muodostaa rahastoja 
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja 
 • hankkia varoja järjestämällä varainkeräyksiä, arpajaisia ja yleisiä huvitilaisuuksia sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta asusteita ja varusteita

4.  Jäsenyys

Varsinaiset jäsenet ovat vuosi-, perhe-, ainais- tai kunniajäseniä, yhdistyksen hallitus hyväksyy muut paitsi kunniajäsenet.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka joku muu perheenjäsen on vuosi-, ainais- tai kunniajäsen.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannattajajäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

5.  Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, jo maksettuja jäsenmaksuja tai muita yhdistyksen toimintaan liittyviä maksuja ei palauteta.

6.  Jäsenen eronneeksi katsominen

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt kolme kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

7.  Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimenpiteet 

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa yhdistyksestä

a)  jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta eräpäivään mennessä tai

b)  jäsen, joka on rikkonut yhdistyksen sääntöjä tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa

Jos yhdistyksen jäsen on tuomittu koiranpitoon tai koiran kauppaan liittyvistä rikoksista tai rikkomuksista, hänet voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä.

Yhdistyksen hallitus antaa erottamispäätöksensä tiedoksi erotetulle jäsenelle kirjeellä tai sähköpostitse. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty. Jäsenelle, joka on erotettu jäsenmaksun laiminlyönnin takia, ei lähetetä erillistä tiedoksiantoa erottamisesta.

Jäsen, joka on erotettu yhdistyksestä jäsenmaksujen laiminlyönnin takia, voi päästä uudestaan yhdistyksen jäseneksi suorittamalla laiminlyömänsä maksun. Muusta syystä kuin jäsenmaksujen laiminlyönnin takia yhdistyksestä erotettu henkilö voi valittaa yhdistyksen kokoukselle kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin hän on saanut tiedon hallituksen erottamispäätöksestä. Yhdistyksen kokous käsittelee asian ja lopullisesti joko hylkää tai hyväksyy valituksen. Jos valitusta ei jätetä sääntöjen määräämässä ajassa, tulee erottamispäätös voimaan valitusajan päätyttyä.

Yhdistyksen kokous, jossa valitus käsitellään, tulee pitää lähtökohtaisesti 3 kuukautta sääntöjen mukaisen kirjallisen valituksen saapumisesta.

Erotetulla ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen eikä oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

8.  Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kannattajajäsenmaksu ilmaistaan minimisummana.

Ainaisjäseneksi pääsee suorittamalla vuotuisen jäsenmaksun kymmenkertaisena. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

9.  Hallitus

Yhdistyksen hallintoa hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi valitaan nollasta kolmeen hallituksen varajäsentä, joiden toimikausi on yksivuotinen. 

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kertaa vuosikokousten välinen aika. Toimikaudet on järjestetty niin, että puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa samassa vuosikokouksessa. Ensimmäisellä toimikaudella erovuoroiset määrätään arpomalla. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.

Läsnäoloksi voidaan katsoa myös, jos hallituksen jäsen osallistuu kokoukseen puhelimitse, sähköpostilla tai muulla reaaliaikaisella, vuorovaikutteisella etäyhteydellä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus nimittää vuosittain välittömästi yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen jalostustoimikunnan jäsenet vuosikokouksessa valitun jalostustoimikunnan puheenjohtajan lisäksi. Hallitus voi tarvittaessa täydentää jalostustoimikuntaa. Jalostustoimikunnan toimintaa ohjaa Jalostuksen tavoiteohjelma. Hallitus nimittää myös muut toimikunnat ja voi tarvittaessa täydentää toimikuntia.

10.  Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen varainhoitoa koskevissa asioissa.

11.  Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätösaineisto ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

12.  Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni sekä oikeus äänestää valtakirjalla oman perheen äänioikeutettujen jäsenten puolesta. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Alle 15-vuotiailla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

13.  Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai yhdistyksen verkkosivuilla.

14. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1.  kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina
 3. todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja jäsenten äänivaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja
 9. päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä ja valitaan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle, sekä päätetään hallituksen varajäsenten määrä (0-3) ja valitaan päätetty määrä hallituksen varajäseniä
 10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 11. Valitaan jalostustoimikunnan puheenjohtaja seuraavaksi yksivuotiskaudeksi
 12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 13. muut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

15. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, luovutetaan yhdistyksen varat Näkövammaisten liitto Ry:n Opaskoirakoululle rahastoitavaksi opaskoirien hankkimiseksi vähävaraisille näkövammaisille.